Zaproszenie

 Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR,

które odbędzie się dnia 25.04.2014r. o godz. 17.00

w Baranowie, ul. Wspólna 5 (Siedziba WTZ).

Prezes  Zarządu

/Kazimierz Szulc/

 Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i komisji uchwał. Stwierdzenie quorum.
 3. Przeczytanie porządku obrad.
 4. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2013.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za rok 2013.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2013.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz OPP.
 12. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2014
 13. Dyskusja na temat planów działania Stowarzyszenia na rok 2014
 14. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania na rok 2014
 15. Informacja skarbnika Stowarzyszenia o płatnościach składek członkowskich
 16. Skreślenie  i przyjęcie członków Stowarzyszenia.
 17. Wolne głosy i wnioski
 18. Zakończenie Walnego Zebrania Członków