Zaproszenie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR,
które odbędzie się dnia 20.03.2015r. o godz. 17.00
w Baranowie, ul. Wspólna 5 (Siedziba WTZ).

Prezes Zarządu
/Kazimierz Szulc/

Porządek Obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i komisji uchwał. Stwierdzenie quorum.
3. Przeczytanie porządku obrad.
4. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2014.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za rok 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz OPP.
12. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2015
13. Informacja skarbnika Stowarzyszenia o płatnościach składek członkowskich
14. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2016.
15. Dyskusja na temat planów działania Stowarzyszenia na rok 2015
16. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania na rok 2015
17. Skreślenie i przyjęcie członków Stowarzyszenia.
18. Wolne głosy i wnioski
19. Zakończenie Walnego Zebrania Członków