ZAPROSZENIE

Zapraszamy na Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR,
które odbędzie się dnia 15.07.2021r., o godz. 17.00 w Tarnowie Podgórnym,
ul. 27 Grudnia 8 (siedziba WTZ).

Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej. Stwierdzenie quorum.
 3. Przeczytanie porządku obrad.
 4. Dyskusja nad zmianą porządku obrad.
 5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za rok 2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego
  na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz OPP za rok 2020.
 13. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w mijającej czteroletniej kadencji 2017– 2021.
 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w kadencji 2017 – 2021.
 15. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 16. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2021.
 17. Dyskusja na temat planów działania Stowarzyszenia na rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania na rok 2021.
 19. Informacja skarbnika Stowarzyszenia o płatnościach składek członkowskich.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Uprzejmie prosimy, aby na czas zebrania zabezpieczyć się w maseczkę i stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przestrzeni publicznej w związku z pandemią SARS –  CoV -2.
Osoby zaszczepione prosimy o zabranie zaświadczenia o zaszczepieniu.

  Zarząd Stowarzyszenia