Statut

STOWARZYSZENIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN ROKTAR

STATUT STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Rokietnica województwo Wielkopolskie.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia i wolontariuszy.
 2. Do wykonywania konkretnych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz angażować osoby, firmy i inne instytucje na podstawie umów cywilno-prawnych.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Stowarzyszenie nie może tworzyć terenowych jednostek organizacyjnych.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 6

Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1. Rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego,
2. Poprawa zaradności osobistej,
3. Poprawa zaradności psychofizycznej,
4. Przystosowanie i funkcjonowanie społeczne dzieci i osób starszych, osób
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, ze schorzeniami neurologicznymi min. SM, epilepsja,
5. Świadczenie pomocy rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych,
6. Pozyskiwanie środków na działalność statutową,
7. Podejmowanie innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanych dalej „warsztatem”,
2. Organizowanie warsztatów psychologicznych i zajęć terapeutycznych dla rodzin i osób wychowujących lub sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie,
3. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej itd. dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
4. Organizowanie wypoczynku w czasie wolnym,
5. Rozwój i promocje usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tych osób,
6. Szkolenia i warsztaty dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi,
7. Doradztwo oraz poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne, warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych, podnoszące zdolność do zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
8. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia,
9. Podejmowanie innych działań służących zaspokojeniu potrzeb intelektualnych i bytowych osób niepełnosprawnych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby niepełnosprawne, ich rodzice lub opiekunowie, oraz sympatycy osób niepełnosprawnych.
2. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 10

Członek zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 11

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie.
 2. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.
 3. Śmierci członka.
 4. Wykluczenia za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia.
 5. Wykluczenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
 6. Z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
 7. Na uzasadniony wniosek 2 członków Zarządu.
 8. Decyzję w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka podejmuje zarząd w drodze uchwały.
 9. Od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka służy odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
 10. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków.
 11. Decyzja w sprawie odwołania powinna być podjęta przez Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania i jest ostateczna.
 12. Wystąpienie może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań finansowych np. składki i jeśli takie są, materialnych.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Ilość kadencji nie jest ograniczona.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 13

 1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.
 2.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu a w przypadku ich nieobecności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  § 14

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3 Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
4 Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalenie wysokości składek członkowskich.
6. Zatwierdzenie regulaminów oraz podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
7.Inne kompetencje wskazane w statucie.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie (15 minut od daty i godziny rozpoczęcia pierwszego terminu) zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

§ 16

W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 17

 1. O terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może zostać wysyłane jest pocztą, doręczone osobiście lub przesłane na adres e-mail członka Stowarzyszenia podany w oświadczeniu złożonym Zarządowi.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 20% członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwołane przez Zarząd najpóźniej w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
a/ prezes
b/ wiceprezes
cl sekretarz
d/ skarbnik
e/ członkowie zarządu w liczbie od jednego do trzech.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem    prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20

1.W przypadku odwołania lub rezygnacji, śmierci członka Zarządu, Zarząd w drodze uchwały może uzupełnić skład Zarządu, powołując na jego miejsce nowego członka.
2.Uzupełnienie składu Zarządu w sposób opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu.
3. Kadencja członków powołanych w drodze par. 20 ust. 2 Statutu kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§ 21

1.Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z   tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą członkami zarządu. być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
  b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 5. W przypadku odwołania lub rezygnacji, śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie może uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej, powołując na jego miejsce nowego członka.
  6. Kadencja członków powołanych w drodze par. 22 ust. 5 Statutu kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§ 23

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
  b/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
  wyjaśnień,
  c/ występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków
2. Uchwalenie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzenia bilansów.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, a także prowadzenia jego działalności finansowej.
5. Określenie, która działalność Stowarzyszenia jest odpłatna, a która nieodpłatna.
6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów statutu Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§ 26

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
3. Wpływy także ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
4. Dotacje i darowizny,
5. Środki wypracowane przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonej odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 27

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28

 1. Do składania oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych oraz reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu albo samodzielnie zastępca prezesa zarządu.

 

  Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania

§ 30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa cel, na który mają być przekazane majątek i fundusze Stowarzyszenia.

Statut tekst jednolity ze zmianami przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROKTAR” w dniu 20 kwietnia 2018  roku.